Vakter, roller og regler

Her finner du informasjon om vakter, roller, attester, sportsplan med mer.

Les videre
Bilde: Gry Bertzen
Bilde: Gry Bertzen

Politiattest

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest fra ansatte og frivillige innen bestemte funksjoner. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til, så langt det er mulig, at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer. Personer som tidligere er dømt eller for tiden siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep, grov vold eller narkotikaforbrytelser vil ha en merknad på politiattesten sin og kan ikke nyttes av idrettslaget til oppgaver som nevnt over. Politiattest er et viktig virkemiddel for å gjøre idretten så trygg som mulig for barn, ungdom og utviklingshemmede.

Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009. Fra sesongen 20/21 er det innført krav om at også dommere må fremvise politiattest.

I Harstad Håndballklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller med mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Politiattestansvarlig i Harstad håndballklubb, Beate Tande (beate@harstadhk.com)

Ansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Den som plikter å fremlegge politiattest til idrettslaget, må selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk (for alle over 18 år) eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om politiattest må han/hun få en bekreftelse fra klubben på at det foreligger et behov for politiattest. Dette skjemaet eller kopi av kontrakt skal vedlegges søknaden.

Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Politiattesten er gyldig så lenge man innehar samme stilling eller verv. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting gjøres på følgende måte:

 1. Be om bekreftelse fra klubben om verv, send e-post: kontor@harstadhk.com med navn og fødselsnummer. Det er sportslig leder som sørger for at søker får A: trenerkontrakt eller B: bekreftelse på verv i klubben som kan brukes som vedlegg til søknaden.
 2. Når denne er mottatt, send så søknaden elektronisk via https://www.politi.no/tjenester/politiattest, husk å legge bekreftelsen/kopi av kontrakt fra klubben ved søknaden.
  Personer under 18 år må sende søknaden per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.
  Søknad per post gjøres via denne linken: https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2934.pdf
 3. Politiet sender attesten som ordinær post eller til din digitale postkasse for.
  Se veiledning i linken i pkt. 1.
 4. Den søknaden gjelder for, skal fremvise sin politiattest til Beate.
  HHK skal ikke lagre attesten, men kun få den fremvist til gjennomsyn av politiattestansvarlig i klubben. Kan sendes på e-post om ønskelig fra innehaver. for framvisning, politiattestansvarlig skal slette e-post etter verifikasjon.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller med mennesker med utviklingshemming.

Les mer om ordningen med politiattest for idrettslag

For foreldre

Harstad Håndballklubb er 100% avhengig av at foresatte og seniorspillere stiller opp og er en del av driften. Klubben drives kun på dugnad og skal vi fortsette å holde oppe aktivitetsnivået i klubben er vi helt avhengige av de kvalitetene foreldrene har. Alle kan bidra med noe, og i en stor klubb er det mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Foreldreengasjement

Klubben setter pris på og trenger engasjerte foreldre. Vi oppfordrer alle foreldre til å delta på barnets kamper, men også støtte opp om andre lag i klubben.

Det enkelte lag benytter mail og/eller spond i sin kommunikasjon. Det forventes at foreldrene jevnlig sjekker mail/spond for å holde seg oppdatert.

Ønsker du å bidra til å skape god stemning og håndballglede, ta kontakt med trener/foreldrekontakt for ditt lag eller klubben på kontor@harstadhk.com

Dugnad

For alle spillere i klubben er det dugnadsplikt i form av dugnader, kafévakter og sekretariat. Det er foreldrekontakten på det enkelte lag som fordeler kafévakter og sekretariat.. Foreldrekontakten får informasjon fra klubben i forkant av arrangementene og har ansvaret for at de som har vakt får nødvendig informasjon.

Foreldrevettregler

Velkommen til håndballfamilien!

Som forelder til en håndballspiller er du en naturlig del av det lokale håndballmiljøet. Dette gir deg en unik mulighet til å delta i et sosialt miljø som gir deg god kontakt med både voksne, ungdom og barn. Du vil få nye venner og knytte kontakter til nye miljøer. Sammen vil dere oppleve trivsel, hygge, og ikke minst spenning, både på og utenfor håndballbanen.  Et godt samspill mellom foreldre, trenere, ledere og spillere må til for å skape en positiv stemning rundt laget.

 • Møt opp på treninger og kamper – barna elsker det!
 • Gi oppmuntring til alle spillere under kamp!
 • Gi oppmuntring både i motgang og i medgang – ikke gi kritikk!
 • Hjelp ditt barn til å takle både seier og tap!
 • Støtt dommeren – ikke kritiser dommeravgjørelser!
 • Respekter lagleders bruk av spillere!
 • Vis respekt for det arbeidet klubben gjør – tilby din hjelp!
 • Husk at det er barnet som spiller håndball – ikke du!

Klubben har fokus på Fair Play, og det er viktig at vi har foresatte med på denne viktige holdningskapende jobben. Mer info om foreldrevettregler og fair play finner dere på handball.no

Foreldre på tur

Å få reise med lagene på tur er en fantastisk mulighet til å være med på å skape trygge rammer. Det er en fin måte å bli kjent med alle spillere og trenere på.

Grunnen til at foreldre er med på bortekamper/turneringer er;

 • Ivareta barnas sikkerhet
 • Påse at alle barn får i seg mat og drikke
 • Ta vare på spillernes verdisaker under kamp
 • Påse at de dusjer etter kamp
 • Påse at de oppfører seg
 • Passe på at alle har det bra og er inkludert i fellesskapet.

Hvem?

 • Foreldrekontakt og oppmann diskuterer på forhånd behovet og utpeker en fra foreldregruppen som har mulighet til reiseleder
 • De andre foresatte skal varslet slik at de vet hvem som har ansvaret på turene, varsles enten på fb (om alle foresatte er der) eller pr.mail.

Ansvar/oppgaver

På bussen/båten

 • Telle alle/ha kontroll at alle er med ved start og etter pauser
 • Jevnlig sjekke at barna (og de voksne) sitter i setene med beltene på!!
 • Samle inn egenandeler for transport og evt. overnatting, lage liste og gi den til foreldrekontakt når man kommer tilbake til Harstad.
 • Være igjen ved ankomst Stangneshallen og hjelpe til å rydde bussen
 • Påse at alle spillerne er hentet – ingen barn skal stå igjen alene så vent til ALLE er hentet.

På overnattingsted

 • Klargjøre klasserom – hente/levere nøkkel, rydde bort pulter og stoler (Tips: Ta bildet av klasserommet på forhånd, så vet du hvordan det skal se ut når dere forlater det) og sørge for at alle får plass til madrass og bag.
 • Lage frokost, middag og kvelds (evt. handle inn på forhånd) og påse ALLE har spist og drukket i løpet av dagen NB! HUSK PÅ ALLERGIBARN
 • Vekke barna og få dem klar i god tid før bussavgang til hall. Påse at de har nødvendig utstyr med seg, og på seg i hallen (matpakke, drikke, skifte, joggesko, penger og evt medisiner).

 I hallen

 • Forberede mat og påse at alle barna spiser mellom kampene.
 • Påse at alle barna dusjer etter siste kamp
 • Sjekke garderobe etter at sistemann er ferdig.
 • Følge med på at alle barna har noen å være sammen med og at de oppfører seg mot hverandre, andre rydder etter seg osv.

Lagsdugnad

Alle lag kan gjennomføre egne lagsdugnader til inntekt til laget for å reise på turneringer eller andre sosiale lagaktiviteter. Vi oppfordrer til dette – for å holde nede kostnadene ved reiser, turneringer eller sosiale tiltak.

Alle lag representerer klubben, og dekkes av klubbens forsikring mens dugnaden pågår. Inntektene på dugnadene som gjøres mens ordinær sesong er i gang går inn til klubbens kasse – og fordelingen gjøres slik:

 • 90% til lagets egen kasse
 • 10% til klubbkassen

Ordinær sesong er i perioden 1.oktober til 31.mars. Inntekter på dugnader utenom dette går i sin helhet til lagets kasse.

Før dugnad

Dugnader som kan gå på tvers av klubbens sponsoravtaler eller andre ekslusive avtaler klubben har, må avklares og godkjennes av styreleder i klubben. Eksempler på dette er dugnader som involverer salg av klær eller trekning av gavekort.

Etter dugnad

Etter dugnad sendes følgende oppgjørsskjema til styreleder:

[kommer]

Foreldrekontakt

Hver enkelt lag skal ha utnevnt en foreldrekontakt, som er utnevnt av foreldre på det tilhørende lag.

Foreldrekontakten skal

 • Være bindeleddet mellom styret, foreldre, lagleder og trener
 • Videreformidle informasjon mellom de nevnte parter i henhold til klubbens etablerte kommunikasjonskanaler
 • Administrere lagskonto (hvis laget har en), og rapportere inn kontoaktivitet/avstemme til klubbens økonomiansvarlig minst 2 ganger per år (innen 15.desember og innen 15.juni) – se under.

Beskrivelse

 • Ansvarlig for gjennomføring av arrangement etter tildeling fra arrangement/kaféansvarlig
 • Ansvarlig for at det ved bortekamper er foreldre som er med på tur som reiseleder dersom foreldrekontakt selv ikke deltar. Om det ikke er foreldre med på tur det er behov for det må i ytterste konsekvens kampen omberammes.
 • Ha dialog med klubben med tanke på transport (som er klubbens ansvar), overnatting sørger lagene for selv (det vil si foreldrekontakt og/eller lagleder).
 • Om det ikke er lagleder, skal foreldrekontakt overta oppgavene rundt kamper/turneringer og utstyr (se rutine for lagleder)
 • Nyetablerte lag skal velge foreldrekontakt og melde person til styret innen en måned etter etablering

Innrapportering av kontoaktivitet til regnskapet

Alle lagskontoer er en del av Harstad Håndballklubb sitt regnskap, og derfor må aktiviteten på disse også regnskapsføres. Det gjøres minst 2 ganger per år, men det kan være lurt å gjøre dette etter at spesielle aktiveteter er gjennomført (f.eks. turneringsdeltakelse, loddsalg, dugnader, osv.). 

Bilag
For hver aktivitet (loddsalg, turneringsinnbetaling, dugnad) lager du ett bilag. Bilaget finner du her (lenke). Fyll ut og send på e-post til økonomiansvarlig, sammen med kontoutskrift (se under).

Kontoutskrift med forklaring
Sammen med det ene eller flere bilag, legger du ved en kontoutskrift der du har markert alle inn- og uttak med en farge som knytter dem til et av bilagene. Se eksemplet under.

Lagleder

Laglederen er en viktig del av lagets støtteapparat

Trenere skal sørge for et tilpasset treningsopplegg og kampledelse, mens laglederens rolle er å sørge for at de praktiske oppgavene gjennomføres. Hun eller han er bindeledd mellom klubbens ledelse, trenere, foreldre og spillere. Laglederen skal påse at klubbens verdier og retningslinjer blir fulgt. Oppgavene vil variere ut fra hvor gamle spillerne er.

I starten handler det om å ha oversikt over spillergruppen, registrere opplysninger til klubben, ha dialogen med sportslig leder i klubben og foreldrekontakt.

Når spillerne blir eldre må oppmann i tillegg sørge for at alle er spilleberettiget for klubben, lisens er betalt, kamparrangement, evt. ombemanning av kamper og påmelding til turneringer. En lagleder bør være tilstede på treningene, i hvert fall i starten av sesongen. Dette avtales nærmere med lagets trener(e).

Laglederen skal i forkant av kamp sørge for at alle har

 • Korrekt bekledning
 • Tatt av smykker, øredobber osv.
 • Oppbevare verdisaker ved behov
 • Sjekke kamprapporten og sørge for at lagleder A skriver under før kampstart
 • Ha med nødvendig medisinsk utstyr

Lagleder skal under kamp gjøre de oppgaver trener tildeler og har hovedansvaret ved skader.

En lagleders oppgave er å ta initiativ til sosiale aktiviteter for å lage et godt miljø, gjerne i samarbeid med foreldrekontakten. Her oppfordrer vi til at foreldrene involveres. Erfaring viser at jo flere foreldre som engasjerer seg jo bedre blir miljøet på laget og i foreldregruppen. Husk at dette er noe vi gjør for at barna våre skal ha et godt oppvekstmiljø og føle seg inkludert.

Klubben oppfordrer alle lag til å delta i lokale turneringer. Dette er gøy for spillerne, skaper godt miljø, i tillegg til at HHK får vise seg frem som en aktiv og positiv håndballklubb. Klubben betaler påmeldingsavgift ved utvalgte turneringer.

Lagleder må sørge for å sende rapport fra turnering til klubben på epost til kontor@harstadhk.com – gjerne med bilder! Alternativ til dette er å legge ut på klubbens Facebook-sider.

Noen gode tips til arbeidet som lagleder

Både nye lagleder og de som har hatt oppgaven en stund oppfordres til å ta kontakt med lagledere eller trenere på lag med eldre årsklasser dersom det oppstår uklarheter. Husk at det alltid er noen som har gjort dette før. Bruk gjerne Facebook-siden for «oppmenn og trenere» om det skulle være noe. Sportslig ledelse kan også kontaktes.

Sørg for at alle foreldrene er på spond. 

Nye spillere må meldes inn i klubben, be om å få tilsendt en mail med opplysninger om navn og fødselsdato på spiller, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til foreldre/foresatte.

Alle nye medlemmer skal registreres i Minidrett.no. Se eget punkt for hvordan de skal gå frem for å registrere seg.

Om det er spillere som ikke kan/skal være med på bilder er det viktig at du som lagleder har kontroll på dette. Om det ikke er kartlagt i spillergruppa ved innmelding eller egne skriv kontakt sportslig ledelse for å få dette.

Draktene er klubbens eie og skal samles inn ved sesongavslutning og oppbevares i hallen. Det samme gjelder om noen slutter iløpet av sesongen. Om det kommer til nye spillere iløpet av sesongen kan de kjøpe utstyret de trenger hos vår samarbeidspartner på klær/utstyr, samt bestille drakt der om de er registrert som spiller i klubben.

Det finnes mye nyttig informasjon på klubbens nettside.

Det finnes også masse informasjon om håndball, hvordan oppføre seg på banen, teknikkmerker, NHF-lovbok, spilleregler, kamprapporter, kampoppsett, ombemanning, sonetrening etc. finnes på www.handball.no.

Vi oppfordrer alle oppmenn til å benytte seg av appen Min håndball for enklere å få med seg informasjon som gjelder ditt lag og deres kamper.

Kafevakt

Lagene har ansvaret for kafédrift på klubbens hjemmekamper. Kafévakter tildeles lagets foreldrekontakt når terminlister er satt.

Hvert lag må holde seg oppdatert på endringer av kamper og tidspunkt når de har kafedrift.
En fra styret vil være tilgjengelig ved behov.

Din første vakt? Ta deg tid til å kikke gjennom info-permen som alltid ligger på kjøkkenet, og gjør deg kjent med innholdet!

OPPSTART

 • Møt opp i god tid – 1 t og 15 minutter før første kamp, 2 timer før seniorkamp
 • Start med å få kaffen på kok
 • Sett i gang vaffelsteking
 • Smør landganger
 • Hent varer på lagret (fyll opp «hyllene»)
 • Organiserer og plasserer ut varene i kiosken
 • Forsikrer seg om at pengeskrin og betalingsterminalen er på plass (iZettle og nettbrett)
 • Tell over kassa

UNDERVEIS

 • Tilpasser påfyll av vafler, landganger og kaffe etter behov underveis
 • Om det skulle mangle viktige varer, ta kontakt med kafeansvarlig, eventuelt arrangementsansvarlig
 • Kiosken skal være bemannet av en voksen hele tiden, barn under 15 år skal ikke behandle betalinger
 • Toaletter og garderober ryddes underveis etter behov; papir etterfylles, nøkkel til dispensere finnes på hylle i renholdsrommet i gangen
 • Tribuner ryddes jevnlig, søppel tømmes, nye poser sette i søppelboksene

ETTER SISTE KAMP

 • Kjøkken og kiosk ryddes, vaskes og forlates i den stand vi ønsker å finne den igjen. Alle klubbens varer skal settes inn på lagret til klubben.
 • Pengeskrin telles opp, oppgjørsskjema fylles ut og inntjente penger behandles etter anvisning.
 • Sammen med dagsoppgjøret skal dagsavstemning tas av betalingsterminal (gjelder ikke iZettle).
 • Alt av klubbens utstyr som er plassert ut, ryddes inn på lagret igjen.
 • Vakten venter til alle lagene har forlatt garderobene, rydder og tømmer søppel
 • Toalettene ryddes og søppel tømmes
 • Alt søppel tas ut og kastes på anvist plass.
 • Forsikrer seg om at alt låses, og at arrangementsnøkkelen henges på plass

Husk smilet!

Sekretariat

Hjemmelaget stiller med sekretariat. Det skal være to stykker i sekretariatet over 15 år.

 • Møter 30 min før første kamp eller 15 min før kamper om alt er gjort i stand.
 • Logge på LIVE på pcen og se til at lagene fyller inn spillere og ledere på rett plass, signeres av lagleder 1 før kampstart. HUSK Å EKSPORTER KAMP!
 • Sette ut innbytterbenker til hvert lag – legg ut timoutkort (grønne kort som ligger i sekreteriatskofferten): 1 pr omgang fra 12 år opp til og med 3.div. Totalt 3 kort (maks 2 i en omgang) i 2.div.
 • Tidtaker gjør seg kjent med tavla, tester funksjon, og klargjør for kamp.
 • Sjekk at det er riktig varighet på omgangene
  J/G10 2×15 min, J/G 12-14 2×20 min, J/G 16-18 2×25 min og senior 2×30 min.
  10 minutters pause mellom omgangene, men kampen kan settes i gang tidligere om begge lag er klare. Lagene skal bytte side/benk i pausen.
 • Hent en mopp til bruk i kamp, og finn en som kan ta ansvar for den.
 • Tidtaker og sekretær skal være nøytral under kampen
 • Følge nøye med dommerens tegn, være fokusert hele tiden. Viktig at det blir registrert riktig antall mål. Det er dommerens tegn som er avgjørende for om det er mål eller ikke
 • Både sekretær og tidtaker bør følge med på hvem som lager mål, eller får advarsler/utvisninger, dette for å ha en back-up om sekretæren ikke får det med seg.
 • Ved time-out skal tidtaker motta kortet fra laget som har ballkontroll, holde opp kortet og trykke på timeoutknapp.
 • Ved utvisninger benyttes tavlen til dette. Blir det flere utvisninger enn tavla har plass til, må man benytte stoppeklokke. Ha derfor telefon med stoppeklokke klar eller hent ipaden som ligger på lagret i 1.etg
 • TELL TILSKUERE og registrer i kamprapport.
 • Registrer hvilke spillere som er på banen i løpet av kampen. Gjøres i LIVE. Viktig pga regler for bruk av spillere.
 • Avlsutt omgang umiddelbart i LIVE slik at kameraet slås av.
 • Pauseresultatet kontrolleres mot dommer og tidtaker/sekretær.
 • Dommer og sekretær sjekker at advarsler og utvisninger i første omgang stemmer
 • Tavla klargjøres for 2. omgang, se veiledningen om det er tvil om fremgangsmåte
 • Time-out kortene legges ut igjen. (husk kun et pr omgang utenom 2.div)
 • Lagene kalles inn til start andre omgang etter 9 minutter, kampen skal være i gang etter 10 minutter.
 • Dommer og sekretær/tidtaker går gjennom rapport og sjekker resultat
 • Sekretær ferdigstiller rapport, og påser at dommere og lagledere signerer, trykk avslutt kamp.
  • Sekretariatet ryddes, alt legges på plass i kofferten og klokken slås av.
  • Innbytterbenker settes på plass, det ryddes flasker og annet fra området rundt benker og sekretariatet.

Regler for SOME

Lag knyttet til HHK kan opprette egne kontoer på sosiale medier plattformer, så som facebook, instagram og tiktok, under følgende forutsetninger:

 •  Spillere på laget må være i året de fyller 13 (veiledende alder for SoMe)
 • Det skal alltid være minst en voksen som også har tilgang på kontoen
 • Husk at dere representerer klubben, i tillegg til laget – ikke enkeltpersoner.
 • Ha fokus på lagsprestasjoner fremfor toppscorer i aldersbestemte lag.

Hvilke bilder skal legges ut?

 • Man står fritt til å publisere de bilder man ønsker, så lenge de er innenfor retningslinjer for
  publisering og er håndballrelaterte.
 • Husk å opptre like skikkelig på sosiale medier som du ellers gjør.
 • Du skal ikke publisere bilder eller video uten at de involverte har gitt tillatelse.
 • Du skal ikke publisere bilder eller video av folk som ikke vet om det, som ikke vil at du skal publisere, eller som kan synes bildet er flaut.
 • Du skal ikke glemme at når du publiserer noe på nettet, så kan alle se det, og det går ikke bort.
 • Du skal ikke publisere bilder av kroppsdeler som normalt er tildekket med minimum svømmeklær.

Praktisk gjennomføring:

 • Bruk gjerne #hashtag og tagg andre lag og klubben @harstadhk
 • Publiser gjerne bilder/video både i story og i feeden.

BRUK NETTVETT VED UTLEGGELSE AV BILDER OG VIDEOER.
Vi ser frem til mange morsomme og fine bilder og videoer fra dere!

Lov for Harstad håndballklubb

Lovnorm for idrettslag ble vedtatt av Idrettstyret 23.oktober 2019, og Lov for Harstad håndballklubb ble sist endret 6.januar 2020.

Dokumentet er på 12 sider, og inneholder følgende pragrafer:

 1. Formål
 2. Organisasjon
 3. Medlemmer
 4. Kjønnsfordeling
 5. Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
 6. Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
 7. Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget
 8. Inhabilitet
 9. Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
 10. Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
 11. Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
 12. Budsjett
 13. Utlån og garanti
 14. Årsmøtet
 15. Ledelse av årsmøtet
 16. Årsmøtets oppgaver
 17. Stemmegiving på årsmøtet
 18. Ekstraordinært årsmøte
 19. Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
 20. Idrettslagets styre
 21. Kontrollutvalg
 22. Valgkomité
 23. Grupper
 24. Lovendring
 25. Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

 

Loven kan i sin helhet lastes ned på lenken under:
lovnorm-for-HHK-2020 [last ned]

Sportsplan 2023 – 2028

Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trenere, lagledere og spillere. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetninger legger sportsplanen grunnlaget for håndball for alle i et trygt og utviklende miljø.

Planen gjelder alle spillere, trenere, dommere, sportslig utvalg, klubbens styre og foreldre knyttet til Harstad Håndballklubb.

Sportsplanen skal gjennomgås og revideres hvert tredje år. Neste gang i 2026.

Nedlasting

Last ned hele sportsplanen her (PDF-dokument): [last ned sportsplan]