Styret og verv

Styret velges av generalforsamlingen/årsmøtet som avholdes i mars hvert år. Medlemmer velges vanligvis inn for 2 år av gangen. (oppdatert 10.04.24)

Rollebeskrivelser styre

Styret i HHK

Kontakt oss på mail styret@harstadhk.com eller direkte til noen i styret:

Navn og e-postTelefon
Styreleder:Annie K. SmåbackTlf:40440910
Økonomiansvarlig:Erik TrondsenTlf:40800900
Sportslig leder senior:Beate TandeTlf:90917400
Sportslig leder yngre:Lillann H. SolbergTlf:97026565
Arrangementansvarlig:Espen JensenTlf:90191032
Inkludering/terminlisteansvarlig:Beate TandeTlf:90917400
Sponsoransvarlig:Glenn W. KristoffersenTlf:40630366
Styremedlem:Jens HoltborgTlf:94489491
Styremedlem:Andrea HammerTlf:95750964
Varamedlem:Hege VoldenTlf:97722175

Utvalg

I tillegg har klubben følgende utvalg/komitéer:

 • Sportslig utvalg (ledet av sportslig leder, senior)
 • Arrangementsutvalg (ledet av arrangementsansvarlig)
 • Kontrollutvalget – ledet av Lisa Elvenes – leder TLF: 99796913
 • Valgkomité – en representant fra hvert lag, denne komitéen konstituerer seg selv, og starter opp i januar

Kraftcupen

Henvendelser angående Kraftcupen gjøres på kraftcupen@harstadhk.com

Bruk av Facebook/Spond

Alle lag har egne Facebook-grupper og spond – kontakt trener eller oppmann/lagleder om du har spiller eller spiller selv på et av lagene for å bli medlem.  Der legges det ut mye informasjon i tillegg til at det diskuteres og organiseres.

Dommeransvarlig

Klubbens dommeransvarlige er

Rollebeskrivelser:

Leder (velges for 1 år)

Lederen i klubben har ansvaret for styrets arbeid, og sørger blant annet for arbeidsfordeling, oppfølging og representerer klubbe i ulike fora og arrangementer.

Leder samarbeider tett med alle vervene og er medlem uten stemmerett i alle klubbens utvalg:
Økonomiutvalget, arrangementsutvalget, sportslig utvalg samt styremedlem i Stangneshallen AS.

Det er leders ansvar at klubben følger regelverket både rundt det sportslige og det som ellers gjelder for f.eks regnskap, lagring av sensitive opplysninger, kontrakter etc.

Styrelederen har følgende arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Overordnet ansvar for daglig drift
 • Delta på styremøter i Stangneshallen AS
 • Innkalle til og gjennomføre styremøter
 • Føre dialog med andre klubber, regionen, sonen, Troms Idrettskrets og Harstad Idrettsråd
 • Sende inn evaluering av LAM
 • Delta på møter i regi av håndballforbundet og Idrettsrådet
 • Påse at valgkomiteen starter opp innen utgangen av januar
 • Planlegge klubbens årsmøte, og påse at frister overholdes
 • Oppdatere årshjulet til klubben og følge opp ansvarlige for gjennomføring at de er i rute
 • Presseansvarlig Klubb
 • Påse at vi har et positivt forhold til våre sponsorer, samt fremsnakker våre sponsorer der det faller seg naturlig.
 • Ansvar for terminlister og politiattester
 • Ansvarlig for påmelding av lag til seriespill
 • Dialog og booking av treningstider og bruk av hall
 • Søke disp på aktuelle spillere
 • Godkjenne overganger til og fra klubben
 • Oppfølging av vedtak gjort på styremøter
 • Oppfølging av frister og prosjekter

Sportslig leder

Sportslig leder har følgende arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Ansvarlig for lag (spillere, trenere og oppmenn)
 • Spillerutvikling
 • Trenerutvikling
 • Ansette trenere til lag
 • Skrive trenerkontrakter innen 3 uker fra oppstart med alle trenere og påse at politiattest er forevist styrets leder før treneren starter sitt virke i klubben
 • Informere trener og oppmann om klubbens visjoner og mål, samt den rollen vi ønsker at trenere og lagledere skal ha i klubben.
 • Være bindeleddet mellom styret og lagene samt gi lagene aktuell informasjon.
 • Ansvarlig for å innkalle til sportslig møte 2 ganger i halvåret, her skal også styrets leder og sportslig leder yngre være bli innkalt.
 • Til seniorkamper skal det skaffes sekretariat og speaker. Arrangements ansvarlig skal være informert om dette senest mandag før kamp.
 • Kontakte dommere i forkant av kamp, ca. 1 uke før, og høre at alt er ok. Dette gjelder fra 16 år og oppover. (Dette gjøres i dag av dommeransvarlig)
 • Oppfølging av egne dommere (Dette gjøres i dag av dommeransvarlig)
 • Søke dispensasjon på aktuelle spillere (Dette gjøres i dag av leder)
 • Starte planleggingen av neste sesong med tanke på de økonomiske rammene klubben trenger for å drifte seniorlagene sine, kartlegge lag for seriespill og trenerbehovet for kommende sesong
 • Gjennomføre minimum 3 trenerforum i løpet av sesongen
 • Alltid informere styrets leder om aktuelle saker
 • Skrive søknader og offisielle henvendelser på vegne av klubben
 • Medlemslister – lage mal, innsamling, oppdatering

Om ansettelse av trenere (evt. også lagledere)

Enhver ansettelse skal være i tråd med sportslig budsjett utviklet av sportslig utvalg i fornuftig tid før sesongstart. Alle seniortrenere ansettes av styret. Alle trenere for yngre lag ansettes av sportslig utvalg.

Oppfølging av trenere

Utvikling av satsnings- og utviklingsplan sammen med sportslig utvalg og respektive trenere for deres lag.
Medvirkning i utvikling av treningsplaner og progresjonsmål sammen med respektive trenere.
I samarbeid med sportslig utvalg nedfelle overordnede sportslige mål.

Kommunikasjon

Ansvar for kommunikasjon mellom klubben og klubbens lag (herunder trenere, lagleder og spillere)

Sportslig leder senior (velges for 2 år)

Ansvarlig for lagene fra 16 år og oppover + Harstad Funkis. Ansvarlig for spiller- og trenerutvikling, ledelse og koordinering av den sportslige virksomheten i klubben.

Sportslig leder senior ansetter trenere, har ansvaret for kontrakter og politiattester, påmelding til seriespill / turneringer og koordineringen for gjennomføring av dette.

Har også ansvaret for den sportslige rammen rundt hjemmekamper.

Sportslig leder junior (velges for 2 år)

Ansvarlig for lagene og dommerne fra 15 år og nedover. Ansvarlig for spiller- og trenerutvikling, ledelse og koordinering av den sportslige virksomheten for de yngre lagene i klubben. Dette gjøres sammen med sportslig leder senior, og ansvarsområder deles mellom senior og junior.

Har ansvar for kontakt og oppfølging av trenerne ved spørsmål og utfordringer. Innsamling av oppdaterte lagslister fra sine lag.

Sportslig leder junior er med på å ansette trenere, påmelding til seriespill / turneringer (gjøres i dag av leder) og koordineringen for gjennomføring av dette. I tillegg oppfølging av dommerne i klubben, herunder tett kontakt med dommeransvarlige o.l

Skal være bindeleddet mellom lagene og styret (dette kan også besørges av sportslig utvalg). Nestleder i sportslig utvalg.

Arrangementsansvarlig

Arrangementsansvarlig har følgende oppgaver og ansvar:

 • Ansvarlig for informasjon til lagene vedrørende   arrangementer gjennom sesongen.
 • Påse at alle lag velger foreldrekontakt før sommerferien, eventuelt stille på foreldremøter for å få gjennomført valget
 • Opplæring og informasjon til foreldrekontakter
 • Sørge for at arrangementspermen og prislister er oppdaterte fremfor hvert arrangement
 • Sette opp vaktlister, informere lag (foreldrekontakter) og handle inn til arrangementer som hjemmekamper, turneringer, førjulsmarknaden, mix-dager, håndballskole o.l
 • Alltid informere styrets leder om aktuelle saker og innkalle leder på aktuelle møter i regi av Arrangementsutvalget
 • Følge opp foreldrekontaktene i forhold til arrangementer og få inn vaktlistene for kommende helg minimum 5 dager før arrangementet

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig har følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Ha full oversikt over klubbens økonomi
 • Sette seg inn i aktivitet i klubben med inntekter og utgifter
 • Betale regninger
 • Fakturere og følge opp innbetalinger
 • Påse at der er vekslepenger i forkant av alle arrangementer
 • Sette inn penger på bankkonto etter arrangementer
 • Påse at klubben følger vedtatt budsjett
 • Føre regnskap og ha dialog med eventuelt regnskapsfirma
 • Ansvaret for å drive inn penger etter klubbdugnader, lotteri og sokkesalg
 • Betale dommere innen 7 dager etter kamphelg.
 • Følge opp avtalene med Lotteritilsynet, Norsk Tipping, Norges Bingo og/eller andre
 • Lede økonomiutvalget, som samles ved behov og/eller for å diskutere klubbens budsjett for neste sesong
 • Lage budsjett for kommende sesong som forelegges styret minimum 20 dager før årsmøte
 • Inngå nedbetalingsplaner ved behov
 • Alltid informere styrets leder om aktuelle saker
 • Stille på styremøtene med oppdatert info til styret vedrørende den økonomiske situasjonen i klubben

Styremedlem

Styremedlemmene for øvrig har følgende ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Stille på foreldremøter på vegne av klubben
 • Overordnet ansvar i styret for våre sponsoravtaler, samt oppfølging av gjeldende avtaler
 • Påse at klubben følger opp sin del/lovnad i sponsorkontraktene
 • Jobbe for å skaffe dugnader til klubben
 • Referent, når sekretær er forhindret fra å stille
 • Bindeledd mellom valgkomiteen og styret. Stille på første møte i komiteen, informere komiteen og styret etter hvert som det jobbes frem en løsning 

Dommerkontakt

Dommerkontakten er ansvarlig for dommerne i klubben. Dommerkontakten skal være et bindeledd mellom klubb og region og bidra til rekruttering og utvikling av dommerne.

Dommerkontakten skal ha ansvar for å etablere og vedlikeholde et stabilt og godt dommermiljø i klubben.

En del av oppgavene i løpet av sesongen er:

 • Påse at alle dommere meldes på til serien
 • Bidra til dommeroppsett i serien og kraftcupen
 • Følge opp rekruttering og dommerkurs
 • Følge opp forfall til kamper slik at vi alltid har 2 dommere på kamp
 • Stille opp på dommerkontaktmøter
 • Skrive dommerrapport etter sesongslutt
 • Sørge for at vi dekker dommerkvoten hver sesong